2023-12-14 Solel Academy

DEL 2: Momsfrågor i bostadsrättsföreningar BRF: Stöd och ekonomiska möjligheter 

I del 2 av vår artikelserie om momsfrågor i bostadsrättsföreningar tar vi en djupdykning i solceller för bostadsrättsföreningar (BRF:er). Från de skattemässiga konsekvenserna av att producera egen Solel till de ekonomiska fördelarna och bidragen som kan vara tillgängliga, navigerar vi genom det komplexa landskapet av förnybar energi för BRF:er. Vi kommer att utforska de ekonomiska aspekterna, de tekniska kraven, momsfrågorna och potentiella stöd som kan göra solenergi till en attraktiv lösning för din förening. Dessutom kommer vi att belysa möjligheten med frekvensbalansering som en potentiell inkomstkälla för BRF:er. Följ med oss när vi utforskar detta spännande ämne och ger dig den information du behöver för att fatta informerade beslut för din BRF. Del 1 av denna artikelserie hittar du här.

Det växande intresset för att generera egen el genom solkraft är en trend som fångat uppmärksamheten. Men hur påverkas skatter när fastighetsägare och bostadsrättsföreningar väljer att producera sin egen Solel, antingen för intern användning eller för försäljning till boende och hyresgäster? Och vad händer med momsen vid individuell mätning och debitering (IMD) av självproducerad el? 

Här går vi igenom några av de vanligaste frågorna kring moms och skatt i samband med solcellsanläggningar.

Vilka fördelar finns det med att installera solceller på en BRF?

När en bostadsrättsförening investerar i solceller kan föreningen dra nytta av flera fördelar:

Lägre driftskostnader: Egenproducerad Solel är kostnadseffektivare än inköpt el vilket leder till lägre elkostnader

Minskad elkonsumtion: Genererad Solel minskar behovet av att köpa in el, särskilt för nära-nollenergihus

Förbättrad miljöprofil: Användningen av förnybar energi kan öka fastighetens attraktionskraft och värde

Miljöcertifiering: Solcellsanläggningar stärker fastighetens miljöcertifiering

Att sätta upp solceller i en bostadsrättsförening kan vara en lönsam och miljövänlig satsning. Som Solelgrossist är vi här för att hjälpa till. Med rätt steg och vårt stöd kan ni minska era elkostnader och bidra till en bättre miljö.

Kan bostadsrättsföreningar få solcellsstöd för att installera solceller?

Tyvärr har bostadsrättsföreningar inte längre tillgång till det statliga investeringsstödet på 20 % som var tillgängligt fram till 2020. För närvarande, år 2023/2024, erbjuds inga möjligheter till bidrag eller avdrag som bostadsrättsföreningar kan utnyttja för att installera solcellsanläggningar. Däremot finns det andra spännande alternativa bidragsmöjligheterna som vi inom kort kommer att utforska här på bloggen.

Vad krävs för att installera solceller i en bostadsrättsförening?

För att en bostadsrättsförening ska installera solceller behövs godkännande från styrelsen eller ett beslut från medlemmarna på en stämma. Genom att investera i solceller kan både medlemmar och föreningen använda sig av förnybar energi. På lång sikt kan detta även leda till lägre elräkningar och en grönare miljöprofil för föreningen.

Är storleken på huvudsäkringen är viktig för hur stort solcellssystem man kan ha?

Ja, det påverkar både tekniken, eftersom huvudsäkringen begränsar mängden el som kan produceras, och de regler som gäller, eftersom olika regler gäller för fastigheter med olika stora säkringar. 

Det finns tre situationer att tänka på gällande huvudsäkring:

– Huvudsäkring 63 A eller lägre: Om en BRF har en huvudsäkring på 63 A eller lägre och inte producerar mer el än vad den förbrukar under ett år, finns flera fördelar. Elnätsbolaget tar emot överskottsel och betalar för en ny elmätare. Dessutom ges en skattereduktion på 60 öre per kWh (upp till 30 000 kWh eller 18 000 kr per år) när el säljs via elnätet. Det innebär att man kan bygga ett solcellssystem utan att begränsas så mycket av tekniken eller reglerna.

– Huvudsäkring 63 A till 100 A: En BRF med huvudsäkring mellan 63 A och 100 A har rätt till samma skattereduktion som ovan. Däremot kan elnätsbolaget ta ut en avgift (inmatningsabonnemang) om föreningen säljer överskottsel via nätet. Det varierar dock mellan olika elnätsbolag.

– Huvudsäkring över 100 A: Om huvudsäkringen är över 100 A finns ingen skattereduktion för såld överskottsel. Elnätsbolaget kan också ta ut en avgift för inmatning av el. I detta fall är det ekonomiskt fördelaktigt att dimensionera solcellssystemet så att så mycket av den producerade elen används direkt i fastigheten som möjligt. Optimal dimensionering varierar men solceller täcker oftast cirka 10-20 % av elbehovet.

Ska BRF Installera Solceller med eller utan IMD? Två alternativ att utforska

När det är dags för er bostadsrättsförening att implementera solceller finns två alternativ att överväga när det gäller anläggningens utformning:  Med eller utan ett elsystem för individuell mätning och debitering (IMD) där elkostnaden debiteras efter faktiskt individuell förbrukning.

Solceller med IMD
Om ni beslutar er för att ha ett IMD-system innebär det att hela fastigheten är ansluten till elnätet med ett gemensamt elavtal. Bostadsrättsföreningen fakturerar hyresgästerna för den faktiska elförbrukningen istället för att använda schablonbelopp. Med IMD kan solcellsanläggningen dimensioneras baserat på både fastighetens och hyresgästernas samlade elförbrukning. Solenergin kan distribueras till både fastigheten och lägenheterna. IMD möjliggör en mer omfattande investering i solceller och därmed en mer lönsam satsning.

Solceller utan IMD
Om fastigheten inte har ett IMD-system och varje lägenhet har en egen anslutning och ett eget elavtal, dimensioneras solcellerna enbart efter fastighetens elförbrukning. Detta innebär att solcellsanläggningen blir mindre vilket påverkar investeringens lönsamhet.

Ni kan också fundera på att uppgradera ert elsystem till ett intelligent mätaravläsningssystem IMD samtidigt som ni installerar solceller.

 

Hur påverkar moms BRF:ens Solel när det gäller Elhandelsbolaget och Skatteverket?

När BRF: en producerar och använder Solel för sin egen användning så behöver man inte betala moms. Däremot läggs moms till om man säljer överskottsel till ett elhandelsbolag. Elhandelsbolaget brukar vanligtvis ta hand om momspåläggningen men det är bostadsrättsföreningens ansvar att redovisa momsbeloppet till Skatteverket om överskottsel säljs. 

Dessutom kan föreningen göra avdrag för produktionskostnaden av den levererade elen, alltså solcellsanläggningen. Detta avdrag kan också göras retroaktivt genom att begära en omprövning från Skatteverket. För båda fallen gäller att bostadsrättsföreningen måste vara momsregistrerad. 

Om bostadsrättsföreningen har individuell mätning och debitering (IMD) för el, samt en solcellsanläggning, ska moms läggas till på den el som distribueras till lägenhetsinnehavarna. Här är det också möjligt att göra avdrag för den ingående momsen på både solcellsproducerad el och eventuellt inköpt el från elnätet. För många föreningar innebär detta en nollsumma av moms, men momsredovisning krävs ändå. För att ta reda på den exakta proceduren för er bostadsrättsförening rekommenderar vi att ni kontaktar er ekonomiska förvaltare och Skatteverket.

Hur påverkar moms och avdrag solcellsanläggningar i bostadsrättsföreningar med försäljning av el?

För bostadsrättsföreningar som säljer el från solceller och har en årlig omsättning över 80 000 kr, gäller momsregler. Moms ska läggas på såld Solel, men det finns också rätt till avdrag för ingående moms.

Moms på såld Solel

Bostadsrättsföreningar med momspliktig verksamhet lägger moms på försåld Solel till elnät och hyresgäster. Om Solel säljs till hyresgäster via Individuell Mätning och Debitering (IMD), är det momspliktigt.
Moms gäller inte om hyresgäster debiteras med schablonbelopp, även om det ingår i hyran.

Avdrag för ingående moms

Momspliktiga BRF:er (omsättning över 80 000 kr per år) har rätt att dra av en del av momsen från inköpspriset för solcellsanläggningen. Avdraget görs för den del av anläggningen som producerar el för försäljning till elnät och hyresgäster.

Exempel på avdrag för ingående moms:

– 10 % av Solelen används i fastighetens drift
– 50 % går till hyresgäster
– 40 % säljs som överskottsel till elnätet
– Avdrag görs på 90 % (50 % + 40 %) av anläggningskostnaden

För att en BRF ska kunna dra nytta av skatteavdrag behöver föreningen lämna in en uppskattning till Skatteverket om den förväntade användningen av sin solcellsanläggning. Skatteverket kommer att utvärdera om uppskattningen är rimlig. Om det senare visar sig att de inlämnade uppgifterna skiljer sig från den faktiska användningen kan en justering av avdraget bli aktuell.

Finns det andra bidrag för BRF än solcellsstöd att dra nytta av?

Elbilsladdning för BRF – Fördelaktigt stöd för BRF: er

Hälften av kostnaden för elbilsladdning täcks av staten

”Ladda Bilen Bidraget” är ett stöd som finansieras av Naturvårdsverket för att främja utbyggnaden av laddstationer för elbilar i Sverige. Företag, BRF:er och andra organisationer kan få 50% av sina investeringskostnader täckta genom detta bidrag.

Om du vill installera laddstationer för elbilar i bostadsrättsföreningar eller på företagets område (icke offentliga platser), kan du ansöka om detta bidrag. Ansökan kan skickas in före eller efter installationen av laddstationerna. Bidraget motsvarar 50% av den totala projekt- och installationskostnaden upp till 15 000 kr per laddpunkt. Bidraget betalas ut som ett engångsbelopp. Så länge medel finns tillgängliga, är företag och bostadsrättsföreningar garanterade detta bidrag.

Kan bostadsrättsföreningar göra momsavdrag för laddningsinvesteringar?

Ja! Bostadsrättsföreningar kan göra momsavdrag för laddare och installation om bostadsrättsinnehavare eller användare betalar för laddkostnaderna.
Skatteverket har klargjort i ett uttalande att en BRF har rätt att dra av moms på elinköp för fordonsladdning som säljs vidare. Avdrag gäller för inköp och installation av laddstolpar, laddboxar och relaterade kostnader som är kopplade till försäljningen av el. Det inkluderar arbetskostnader, material som kabeldragning och kostnader för abonnemang och administration.
Kom ihåg: Momsavdrag är möjligt för laddningsinfrastruktur i bostadsrättsföreningar när laddkostnaderna betalas av användarna.

Hur fungerar momsavdrag och IMD för Bostadsrättsföreningar?

Momsavdrag för BRF på laddningsstationer
Bostadsrättsföreningar kan nu dra nytta av momsavdrag för investeringar i laddningsstationer, såväl som för installationen av dessa. Om kostnaderna för laddning hanteras av bostadsrättsinnehavarna eller användarna kan momsavdrag göras för både laddarna och installationskostnaderna.

Förståelse genom Skatteverkets Ställningstagande
Skatteverket har klargjort momsreglerna i ett ställningstagande som ger fördjupad insikt. Enligt detta ställningstagande har en bostadsrättsförening rätt till avdrag för ingående moms på inköp av el för laddning av fordon som sedan säljs vidare av föreningen. Momsavdrag är möjligt för kostnader relaterade till både inköp och installation av laddstolpar samt laddboxar så länge dessa används för att tillhandahålla el.

Utökad Momsavdragsrätt
Avdragsrätt för ingående moms gäller för arbetskostnader och material som behövs för installation, inklusive kabeldragning för anslutning till byggnadens elsystem. Dessutom kan avdrag göras för kostnader kopplade till försäljningen av el såsom abonnemang och administrativa utgifter.

Begränsningar kring Grön Teknik
För bostadsrättsföreningar som funderar på att investera i solceller finns det ekonomiska detaljer att tänka igenom. Föreningar kan faktiskt få en skattelättnad för det överskott av el som de producerar och levererar ut på det allmänna elnätet. Men det finns inget direkt statligt stöd för själva inköpet av solceller för föreningar.
Även om föreningar inte kan dra av kostnader för ”Grön Teknik” på samma sätt som privata hushåll så gäller momsåterbäring för den el som säljs, vilket är en fördel för de som producerar mer el än de använder.
Momsavdraget gäller främst för de skattepliktiga leveranserna av el och inte för teknik som främjar hållbarhet i allmänhet.
Genom att förstå dessa moms- och IMD-regler kan bostadsrättsföreningar dra nytta av möjligheterna till avdrag och undvika eventuella missförstånd i samband med moms och investeringar.

Hur påverkar moms och IMD-regler bostadsrättsföreningars verksamhet?
När det gäller moms och IMD-regler för bostadsrättsföreningar är det viktigt att ha en klar förståelse för hur dessa regler påverkar verksamheten. Momsavdrag och hanteringen av elproduktion och försäljning kan ha betydande konsekvenser för föreningens ekonomi och skatter. Genom att få en tydlig översikt över dessa regler kan bostadsrättsföreningar navigera smidigare och säkerställa korrekt redovisning och efterlevnad av lagar och förordningar. Detta hjälper föreningarna att dra nytta av de tillgängliga förmånerna och undvika eventuella fallgropar som kan uppstå i samband med moms och IMD i verksamheten.

Andra stöd som kan vara relevanta för bostadsrättsföreningar kan inkludera:

Energieffektiviseringsstöd: Det kan finnas stöd för att förbättra byggnadens energieffektivitet, såsom bättre isolering, fönsterbyte och andra åtgärder.

Stöd från Energifonden: Naturskyddsföreningen administrerar fonder som olika aktörer kan söka medel ifrån. Energifonden är öppen för bostadsrättsföreningar och fokuserar på minskad energianvändning. OBS! Handläggning av nya ansökningar återupptas igen under 2024.

Stöd från lokala initiativ eller föreningar: Ibland kan lokala energibolag, kommuner eller andra organisationer ha egna stödprogram eller rabatter för gröna energiprojekt.

Stiftelser och privata initiativ: Det kan också finnas stiftelser eller privata initiativ som erbjuder bidrag eller lån till projekt som syftar till att öka användningen av förnybar energi eller minska koldioxidutsläppen.

Kan BRF:er tjäna pengar genom att dela sitt batteri för Frekvensbalansering?

Ett annat intressant område som BRF:er kan utforska för att maximera sina investeringar i solenergi är att använda sina batterier för frekvensbalansering. Med batterilagringslösningar kan BRF:er inte bara lagra Solel för egen användning utan de har också möjlighet att stödja elnätet vid tidpunkter då efterfrågan är hög.

Frekvensbalansering är en tjänst där batterier används för att bidra till att upprätthålla elnätets stabilitet (50Hz). När det finns ett överskott av el på nätet (till exempel på en solig dag när många solcellsanläggningar producerar mycket el) kan batterierna laddas upp. När det finns en brist på el (som på en molnig dag eller under toppförbrukningstider) kan dessa batterier sedan snabbt släppa ut sin lagrade el tillbaka på nätet.
Genom att delta i frekvensbalanseringsprogram kan BRF:er få ekonomisk kompensation för att tillhandahålla denna värdefulla tjänst till elnätet. Detta skapar en ytterligare inkomstkälla för bostadsrättsföreningar vilket kan hjälpa till att öka avkastningen på investeringen i solenergi och batterilagring.
Sammanfattningsvis kan solenergi kombinerat med smarta batterilagringslösningar inte bara ge BRF:er möjlighet att producera ren, förnybar energi utan också skapa nya inkomstmöjligheter genom tjänster som frekvensbalansering. Som alltid ska BRF:er konsultera med energiexperter och ekonomiska rådgivare för att förstå alla potentiella fördelar och överväganden innan de fattar beslut om att investera i dessa teknologier.

Kolla in vår tidigare blogg om frekvensbalansering: Stärk elnätet med ditt batteri och Solel Balanstjänst

Andra stöd som kan vara relevanta för bostadsrättsföreningar kan inkludera:

Energieffektiviseringsstöd: Det kan finnas stöd för att förbättra byggnadens energieffektivitet, såsom bättre isolering, fönsterbyte och andra åtgärder.

Stöd från Energifonden: Naturskyddsföreningen administrerar fonder som olika aktörer kan söka medel ifrån. Energifonden är öppen för bostadsrättsföreningar och fokuserar på minskad energianvändning. OBS! Handläggning av nya ansökningar återupptas igen under 2024.

Stöd från lokala initiativ eller föreningar: Ibland kan lokala energibolag, kommuner eller andra organisationer ha egna stödprogram eller rabatter för gröna energiprojekt.

Stiftelser och privata initiativ: Det kan också finnas stiftelser eller privata initiativ som erbjuder bidrag eller lån till projekt som syftar till att öka användningen av förnybar energi eller minska koldioxidutsläppen.

Om du vill veta mer om moms och skatter för bostadsrättsföreningar kan du läsa vår första blogginlägg, DEL 1: Momsfrågor i Bostadsrättsföreningar – Navigera rätt i skattevärlden. 

Här hittar du den: DEL 1 . Det är en bra start för att förstå dessa frågor.

Med vänliga hälsningar 

Oliver Nylund, Utbildningsansvarig
oliver.nylund@solelgrossisten.se