2024-03-06 Solel Academy

Så kan du dra nytta av investering i batterier - trots nya skatteregler

 

En ny era för solenergi

Våren 2024 markerar en betydelsefull tidpunkt inom solenergibranschen. Skatteverkets senaste regeländringar, som trädde i kraft den 25 januari, förändrar spelets regler. Dessa nya direktiv som specificerar att batterier kopplade till solcellsanläggningar endast får användas för att lagra egenproducerad el, innebär en kursändring för alla inom branschen.


Vad betyder Skatteverkets nya regler?

Medan Skatteverkets nya ställningstaganden utgör en utmaning, erbjuder de också en möjlighet för företag och privatpersoner att reflektera över hur de använder och investerar i solenergisystem. En djupare analys av dessa regler visar på en växande trend där regelverk främjar självförsörjning och hållbar energiförbrukning. Detta är en signal om att vi som samhälle går mot mer miljövänliga alternativ.

 

Det här säger Skatteverket i korthet

”Skattereduktion kan medges för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi (batterier) om systemet är kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el. För att skattereduktion ska kunna medges för installation av batteri krävs att de installerade batterierna uteslutande eller så gott som uteslutande används för att lagra egenproducerad el. Ställningstagandet tillämpas på preliminära skattereduktioner som begärs för inkomståret 2024 eller senare.”

Ställningstagandet finns att läsa här i sin helhet.


Hur påverkar detta kundens planer att investera i batterier?

Först vill vi hänvisa till Checkwatts egna ord om Skatteverkets ställningstagande och deras lösning: https://checkwatt.se/gront-skatteavdrag. När du väljer att hyra ut ditt batteri till Checkwatt så kan du själv inte använda batteriet. Checkwatt styr ditt batteri till 100 procent så länge du väljer att vara ansluten till dem.

 

Att förstå de nya reglerna
 

Fokus på batterianvändning: De nya reglerna kräver att batterilager enbart används för att lagra solenergi. Detta betyder en avsevärd förändring från tidigare regler och innebär både möjligheter och utmaningar för branschen.
Aggregatorer i det nya landskapet: I väntan på ytterligare klargöranden från Skatteverket, anpassar CheckWatt och liknade företag sina tjänster för att möta de nya kraven. Detta illustrerar en bransch i rörelse, redo att anpassa sig och hitta nya vägar framåt.

 

Potentialen för framtidens solenergi

Utöver de omedelbara konsekvenserna av regeländringarna finns det anledning att spekulera kring hur dessa förändringar kan forma framtida innovationer inom solenergiteknik. Med större fokus på lagring och självförsörjning kan vi förvänta oss att se en ny våg av teknologiska framsteg, som ytterligare förbättrar batterieffektivitet och energihanteringssystem.


Varför batterier och VPP-tjänster (virtuella kraftverk) är bra

Optimering av egenanvändningen: Genom att öka egenanvändningen av solenergin, från att tidigare sälja 60-70 procent av den producerade elen till att nu använda 60-70 procent av den, ger batterierna en förbättrad effektivitet och värde för solenergiinvesteringar.
Frekvensbalansering som en bonus: Med den pågående effektbristen i Sverige är det rimligt att anta att framtida regeländringar kommer att gynna grön teknik och aggregator-tjänster. Företag som CheckWatt är väl positionerade för att bidra till stabiliseringen av den svenska energimarknaden.

 

Framtiden för batteriinvesteringar och VPP-tjänster

Regeländringar och möjligheter: Vi står inför en tid av anpassning till nuvarande regler men det är viktigt att hålla ögonen på framtida utvecklingar. Potentialen för lagändringar som ger ett tydligare stöd för användningen av grön teknik är stor.
Ekonomisk livskraftighet och möjligheter för innovation: Trots de nya reglerna är investeringar i batterilager och VPP-tjänster fortfarande ekonomiskt attraktiva med tekniska framsteg som öppnar upp för nya innovativa lösningar.

 

VPP – En stor del av framtidens energi

Innovation och anpassning: Med det nya fokuset på att batterier ska användas enbart för lagring av egenproducerad el, framträder VPP-tjänster som en nyckelfaktor. Dessa system tillåter integrering av flera energikällor och optimerar användningen av solenergi på ett effektivt sätt.
VPP som lösningsorienterad strategi: Genom att koppla ihop olika energilager och solcellsanläggningar kan VPP-tjänster bidra till att stabilisera nätet och maximera användningen av förnybar energi. Detta gör VPP till en viktig komponent i framtidens energisystem.


Förstå din investering – ROI (Return on Investment)

Ökad ROI genom egenanvändning: Med batterier som effektivt lagrar egenproducerad el kan användarna nu dra nytta av en högre grad av egenanvändning. Detta leder till en förbättrad ROI eftersom en större del av den producerade elen används direkt, i stället för att säljas till nätet.
Längre återbetalningstider – en helhetsbild: Även om de nya reglerna kan innebära längre återbetalningstider för vissa investeringar är det viktigt att se på den övergripande ekonomiska bilden. Med ökad egenanvändning och minskade energikostnader över tid, förblir investeringar i solenergi och batterilager lönsamma.

 

Solelgrossistens roll och engagemang

Som din solelgrossist är vi här för att stötta dig genom dessa förändringar. Vi erbjuder vägledning, expertis och insikter för att du och dina kunder ska vara väl förberedda för att navigera i detta nya landskap. I denna dynamiska tid är det viktigt att inte förlora sikte på solenergins potential. Genom att anpassa våra strategier och fortsätta utforska nya möjligheter kan vi tillsammans bygga en mer hållbar och lönsam framtid inom solenergi.

 

Så här fungerar det

Genom följande användning har privatpersoner rätt till 50 procent skattereduktion:

  • Lagra din solcellsproducerade el i batteriet och använd det när solen inte lyser eller när du själv väljer.
  • Lagra egenproducerad el och använd den för att kapa effekttoppar.
  • Genom att lagra din solel så blir du mer självförsörjande och behöver inte betala moms eller skatt för att köpa el under tider då solen inte lyser.

 

Skatteverkets ställningstagande kan tolkas som att du INTE rätt till 50 procent skattereduktion genom följande användning:

  • Du väljer att installera ett batteri men har ingen solcellsanläggning för att producera egen el.
  • Du väljer att ansluta batteriet till en stödtjänst exempelvis Checkwatts Currently. När du gör detta så upplåter du ditt batteri och styrningen av det till Checkwatt. Du kan alltså inte ladda batteriet med egenproducerad solel.

 

Energisystem blir allt viktigare

I ljuset av dessa regeländringar blir rollen som energisystem ännu mer central. Med en större efterfrågan på system som tillåter individuella producenter att effektivt lagra och använda sin solenergi kan vi förvänta oss att företag som CheckWatt och andra VPP-leverantörer blir allt viktigare spelare på marknaden.


Nya möjligheter för Solelgrossisten

Vi på Solelgrossisten ser till att vara en hjälpande hand och guide för alla som behöver förstå och följa de nya solenergireglerna. Det är viktigt för oss att ge er den senaste informationen och skräddarsydda lösningar. På så sätt kan vi hjälpa er att dra full nytta av de ekonomiska förmånerna som erbjuds till dig som investerar i miljövänlig energi. 

De nya reglerna från Skatteverket innebär att vi behöver ställa om lite, men de pekar också mot en framtid där vi kan ta hand om vår egen energi bättre. Det är viktigt att alla som har med energi att göra, från de som skapar den till de som använder den, lär sig dessa regler och använder dem på bästa sätt.

Med vänliga hälsningar 

Oliver Nylund Utbildningsansvarig
oliver.nylund@solelgrossisten.se