2023-08-08 Solel Academy

När solcellsanläggningen inte ger ström längre

Solcellsanläggningar är en fantastisk källa till förnybar energi, men ibland kan tekniska problem leda till minskad eller helt utebliven energiproduktion. För att effektivt felsöka och åtgärda dessa problem är det viktigt att känna till de vanligaste störningarna som kan uppstå i en solenergianläggning. Här är några av de vanligaste problemen och steg-för-steg-guide för felsökning:

Möjliga och vanliga felkällor som förekommer i solcellsanläggningen:

 

1.     Växelriktaren: kan påverkas av temperaturförändringar, damm och fukt. Det kan också finnas spännings- eller strömförändringar internt eller externt vilket kan orsaka störningar i växelriktaren. En mjukvaruuppdatering som behövs kan vara en möjlig orsak till fel på en växelriktare.

2.     Felaktig anslutning av solpaneler: Ibland kan en solpanel vara felaktigt ansluten eller inte alls ansluten vid installationen. Detta kan leda till skillnader i effekt mellan paneler som är kopplade i serie.

3.     Degradation: Solmoduler kan ha minskad effektivitet över tid, men snabb degradation kan indikera problem. Smutsiga moduler påverkar också prestandan.

4.     Hot spots: Ett brännmärke på en solpanel kan vara ett tecken på en ”Hot spot”, som uppstår när en del av panelen skuggas och skapar hög värme på den punkten.

5.     Glas skador: Felaktig montering eller påverkan av exempelvis hagel eller blixtnedslag kan orsaka sprickor eller bristningar i glaset på solpanelen.

Vid felsökning är anläggningens dokumentation av högt vikt! Projekteringsunderlag med strängdesign, driftsättningsprotokoll och samtliga uppmätta spänningsvärden för varje sträng, tillsammans med produktblad, utgör viktiga resurser för att kunna jämföra alla mätvärden. Denna information ger en värdefull inblick och en djup förståelse för systemets prestanda och aktuella tillstånd.

Det är värt att notera att olika typer av mätare används för att mäta energiproduktion och energiimport/export i solcellsanläggningar, vilket kan vara användbart vid felsökning.

När solcellsanläggningen inte ger ström längre!

 

3 möjliga tecken att anläggningen inte fungerar korrekt:


Störningar och fel som kan uppstå vid drift av en solcellsanläggning kan särskiljas på följande sätt:

 • Tecken Nr. 1: Ingen produktion – Produktion i anläggningen är helt stillastående.
 • Tecken Nr. 2: För låg produktion – Produktionskapaciteten ligger under förväntningarna eller under mängden produktion från liknande anläggningar i närheten.
 • Tecken Nr. 3: Minskad produktion – Produktionskapaciteten är till en början som förväntat, men minskar sedan snabbt.

Låt oss nu söka efter orsakerna till dessa fel steg för steg.

 

Tecken Nr. 1: Ingen produktion

 

När man observerar följande: Trots tillräcklig solinstrålning över anläggningen, vägrar solcellsanläggningen att mata in energi. Felsökningen är något svår eftersom det kan finnas flera möjliga orsaker. Felet kan visa sig på följande sätt:

1.     Elmätaren står stilla, växelriktaren har ingen modulspänning eller produktionskapacitet? (växelriktaren är avstängd, lysdioderna lyser inte)

Kontrollera om:

 • likströmsbrytaren är avstängd eller trasig.
 • säkringarna för modulsträngarna är i gott skick.
 • det har varit en kortslutning i anläggningen via överspänningsskydd.
 • solpaneler är korrekt anslutna eller om det har varit en kortslutning eller om solpaneler är defekta.
 • likströmskontakter är korrekt anslutna till växelriktaren.

När solcellsanläggningen inte ger ström längre!

2.     Elmätaren står stilla, växelriktaren har ingen modulspänning men likströmsmatning har spänning?

Kontrollera om:

 • spänningen är för låg på grund av otillräcklig solinstrålning.
 • växelriktarens startspänning är för lite för att kunna mata in ström

3. Elmätare står stilla, växelriktaren har modulspänning men ingen produktion?

Kontrollera om:

 • det har varit ett externt strömavbrott.
 • skyddsbrytaren har lösts ut (normalt vid åskväder). Om den löses ut upprepade gånger eller kontinuerligt är brytaren för känslig, eller så levererar växelriktaren ”felaktig” ström.
 • säkringar mellan växelriktaren och elnätet har lösts ut. Upprepade utlösningar indikerar felaktig installation eller problem med växelriktaren, förutsatt att säkringarna inte är för svaga.
 • det finns fel på solpanelsidan. Vid problem avbryter växelriktaren inmatningen och rapporterar detta fel. Koppla bort enskilda strängar från växelriktaren och kontrollera om anläggningen fungerar.
 • det finns fel på nätet. Om felet endast inträffar kortvarigt matar växelriktaren in korrekt igen. Om felet är frekvent bör du kontakta din elektriker och/eller nätägare!

 

 

 

Tecken Nr. 2: För låg produktion

 

När man observerar följande: Driftsförhållandena för solcellsanläggningen skiljer sig inte från omgivningsförhållandena. Trots det genererar anläggningen mindre produktion per installerad kilowatt peak (kWp) än liknande anläggningar i närheten.

Kontrollera om:

 • växelriktaren och solpaneler är korrekt installerade.
 • topprestationer vid dagtid överstiger den nominella effekten. Om detta sker under mycket soliga dagar med 20 till 30 procent av effekten fungerar anläggningen korrekt.
 • skuggning förekommer. Om skuggning inte kan undvikas kan strängarna delas upp eller en flersträngsväxelriktare användas.
 • det finns moduler i en sträng med olika förutsättningar (taklutning, riktning, tillverkare, effektspridning), vilket orsakar s.k. mismatch-förluster. I så fall bör strängarna omfördelas eller flera flersträngsväxelriktare användas.
 • kabelns tvärsnitt AC- och DC-sida är för litet, vilket leder till höga förluster.
 • strängarna är korrekt anslutna.
 • solpaneler levererar den utlovade (högsta) effekten. Mät topprester och bedöm om de är i linje med förväntningarna.
 • växelriktaren är placerad på en sval, torr och dammfri plats. Är kylflänsarna och/eller ventilationsutgångarna rena och fria? Är växelriktarna tillräckligt separerade från varandra och från andra föremål samt taket?
 • växelriktaren har problem med produktion. Tecken på detta kan vara frekventa, obemärkta avstängningar. Läs regelbundet av felmeddelanden från växelriktaren.

När solcellsanläggningen inte ger ström längre!

 

Tecken Nr. 3: Minskande produktion

 

När man observerar följande: Produktionskapaciteten har märkbart minskat över tiden. Jämfört med liknande anläggningar uppvisar den årliga produktionen nu avvikelser.

Kontrollera om:

 • toppvärdena vid maximal solinstrålning är lägre än tidigare och om den maximala produktionskapaciteten vid maximal strålning har minskat jämfört med tidigare.
 • solpanelerna är smutsiga eller täckta av snö.
 • nya skuggningar har uppstått.
 • det har bildats hot spots på grund av nya objekt som skuggar en del av panelen permanent.
 • en eller flera solpaneler är skadat (visuell kontroll av skada, lösa kontakter på modulen).
 • kablarna är i gott skick (visuell kontroll av skador från djursbett, väderskador).
 • kontakter är korrekt monterade och fria från korrosion.
 • växelriktaren fungerar korrekt. Se till att kylflänsarna är rena och ventilationen fungerar som den ska, och kontrollera om växelriktaren är överbelastad eller täckt.
 • växelriktaren har inmatnings/produktionsproblem.

Visuell kontroll kan avslöja vissa fel på ett mycket enkelt sätt. Om inga brister upptäcks vid visuell kontroll av solpaneler bör mätningar göras som nästa steg i felsökningen. För att jämföra med den ursprungliga situationen är det viktigt att ha tillgång till driftsättningsprotokollet.

De mätvärden som behöver mätas är:

 • Kortslutningsström paneler ger om du kortsluter den ISC (ISC)
 • Öppen kretsspänning som paneler ger obelastad VOC (VOC)
 • Och max ström i Ampere som panelen kan ge IMPP (IMPP).

Du bör mäta alla strängar. Om möjligt bör du även mäta toppeffekten med hjälp av lämplig mätutrustning och jämföra med värdet i driftsättningsprotokollet. Detta kan hjälpa dig att identifiera en sträng med en eller flera defekta solpaneler

Följ dessa steg:

 • Ta bort den misstänkta solpanelen och mät den. Kontrollera samtidigt om:
  • bypass-dioderna fungerar korrekt.
  • Panelanslutningsdosan (junktion box) är i gott skick.
  • det har kommit in vatten i panelanslutningsdosan
 • Bedöm om degradering, det vill säga naturlig åldrande av modulen och den medföljande effektminskningen, är inom acceptabla gränser. Jämför de erhållna sträng- och solpanelmätvärdena med specifikationerna i panelens datablad.

När solcellsanläggningen inte ger ström längre!


När mätningar inte ger resultat – Termografi med värmekamera

 
Om korrekta mätningar inte ger ett tydligt resultat finns det fortfarande ett alternativ: undersökning av solpanelytan från luften.

En drönare med värmekamera används för att leta efter defekta paneler, kontakter, kablar och dioder.

Termografi gör den för det mänskliga ögat osynliga värmestrålningen från ett objekt eller en kropp synlig, förutsatt att solen lyser och ger tillräckligt med ström till kameran.

När solcellsanläggningen inte ger ström längre!

Att tänka på!


Genom noggrann övervakning och regelbunden kontroll av växelriktarens felmeddelanden kan du snabbt identifiera eventuella störningar och fel, vilket leder till minskade skador och optimerad verkningsgrad. Således kan du säkerställa att anläggningen fortsätter att producera energi på toppnivå!

Fundera över möjligheten att ingå ett underhållsavtal med ett företag som tar hand om anläggningen på lång sikt. Genom detta avtal kommer företaget att överta ansvaret för anläggningens övervakning och underhåll.

>Ladda hem en utskrift här (pdf)!


Med vänliga hälsningar 

Oliver Nylund 
Utbildningsansvarig

oliver.nylund@solelgrossisten.se